Är räntan rörlig eller fast?

Räntan är rörlig under kontraktstiden vilket innebär att leasingavgiften kan variera över tid.

Behöver jag signera något vid återlämning?

Ja, när du lämnar tillbaka din bil ska du signera bifogat dokument ”Återlämning Unifleet” nedan. Du signerar denna tillsammans med mottagaren av bilen hos återförsäljaren.

Återlämning Unifleet

 

Bilförsäkring Renault – Vad ingår?

Din bil hos oss på Unifleet är försäkrad genom If. Nedan försäkringar ingår från och med 1 mars 2021, om inget annat är avtalat. Är du kund hos oss sedan tidigare än 1 mars 2021 så kontakta IF på 0770 110 224 för att se vad som ingår för just dig och din bil.

 • Trafikförsäkring – Detta är ett krav att ha enligt lag. Trafikförsäkringen gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom på grund av trafikolycka, men inte för skador på den egna bilen. Läs mer om trafikförsäkring
 • Halvförsäkring – I halvförsäkring ingår försäkring för bland annat stöld, brand, bärgning och glasskador. Läs mer om halvförsäkring
 • Helförsäkring & Vagnskadegaranti – Helförsäkring gäller för skador på bilens kaross som kan uppstå exempelvis vid trafikolycka eller om du själv orsakat skadan. Även skador vid skadegörelse, plåt- och lackskador om till exempel ett träd blåser ner på bilen är skador som täcks av Helförsäkringen. Majoriteten av alla nya bilar innehar en treårig Vagnskadegaranti från biltillverkaren som motsvarar försäkring för vagnskador. Oavsett vad som gäller för din bil har du alltid ett kontaktställe genom vårt samarbete med If. Läs mer om helförsäkring
 • Tilläggsförsäkring Stor Bilextra – Med tillägget Stor Bilextra får du ersättning med 75 procent av hyrbilskostnaden och 100 procent av hyrbilskostnaden utomlands i upp till 60 dagar om bilen skadas och skadan kan ersättas genom försäkringen. Du behöver inte betala någon självrisk vid kollision med djur och du betalar aldrig högre självrisk än 1 000 kronor om bilen blir utsatt för uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående. Dessutom slipper du betala självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin, som handläggs av oss, om du krockar utomlands och motparten är ett känt utlandsregistrerat fordon. ​Vid resa utomlands gäller Stor Bilextra under de första 60 dagarna av resan.

Här kan du läsa en summering om Fleetförsäkringen som ingår via If:

Förköpsinformation – Fleetförsäkring If

Erbjuder ni leasingavbrottsförsäkring?

Ja, vi samarbetar med If och kan tillsammans med dem erbjuda en leasingavbrottsförsäkring mot en extra kostnad på 150 kr/mån. Försäkringen gäller vid exempelvis uppsägning, studieledighet och sjukdom. Läs villkoren för If leasingavbrottsförsäkring HÄR.

Har jag tillägg för hyrbil via er försäkring?

Ja, i alla nya avtal från 1 mars 2021 ingår hyrbil vid försäkringsärenden/skada via tillägget Stor Bilextra i vår försäkring genom If, om inget annat är avtalat. Tänk på att det är skillnad på försäkringsärenden och exempelvis service, vid service ingår ej hyrbil.

Om du är kund hos oss sedan innan 1 mars 2021 så kontakta oss på antingen info@unifleet.se eller 031 790 01 99 för att se vad som gäller för just dig och din bil.

Med tilläggsförsäkringen Stor Bilextra, som bl a innehåller hyrbil vid skada, får du ersättning med 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden av hyrbilskostnaden om bilen skadas och skadan kan ersättas genom försäkringen.

Stor Bilextra innehåller mer än hyrbil. För att läsa mer om tillägget Stor bilextra, klicka på nedan länk:
Tilläggsförsäkringar – För extra skydd | Fleet Försäkring (fleetforsakring.se)

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi på Unifleet värnar om din personliga integritet. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Det här gör vi för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, men också för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och utveckla våra tjänster så de passar just dig både idag och i framtiden. Här nedanför kan du läsa mer om hur vi gör detta, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem. Har du ytterligare frågor är du såklart alltid välkommen att kontakta oss.

Integritetspolicy – Unifleet

För oss på Unifleet AB (”Bolaget”), org.nr 556254-5193 , Box 2114, 431 02 Mölndal är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Uppgifter för köp- eller tjänsteavtalet med dig

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn

 • Adress, telefonnummer och epost

 • Betalningsinformation samt betalningshistorik

 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från köpet/servicen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Uppgifter för bokföring mm

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn

 • Adress

 • Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys

Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn

 • Adress, telefonnummer och epost

 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom epost, sms och postala utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt tidigare. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Vi behandlar även uppgifterna för att t.ex. utveckla affärsmetoder, analysmodeller, och affärsstrategier, för att styra pris och sortiment baserat på kunders inköp, samt för att ta fram kundinsikter. Om du köpt en ny bil bevarar vi informationen för detta syfte i 5 år, om du köpt en begagnad bil bevarar vi det i 3 år, om du köpt service- eller reparationstjänster bevarar vi informationen i 2 år och om du enbart fått en offert ifrån oss bevarar vi informationen i 12 månader. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.

Samtycken

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Bolaget komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Bolaget att fråga om ditt uttryckliga samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.

Mottagare av uppgifter

Generalagenter och fordonstillverkare

När du köper ett fordon eller lämnar in ditt fordon för service eller reparation, kan vissa uppgifter om dig och ditt fordon komma att överföras till en generalagent och/eller en fordonstillverkare. När generalagenter och fordonstillverkare behandlar personuppgifter är de självständigt personuppgiftsansvariga. Detta kan ske exempelvis när en generalagent eller fordonstillverkare hämtar data direkt från fordonet genom gemensamma system och databaser när fordonet kopplas upp hos oss vid reparation eller service, eller uppgifter som vi överför vid köptillfället. De uppgifter som överförs är uppgifter som härrör från dig som kund, data från fordonet eller andra uppgifter om fordonet, t.ex. bilregistreringsnummer eller chassinummer. Dessa uppgifter överförs i den utsträckning som krävs för hantering av garantiärenden hos generalagenten och/eller fordonstillverkaren och för att det är nödvändigt för att kunna hantera en återkallelse ifrån generalagenten eller fordonstillverkaren, eller vid misstanke om säkerhetsproblem.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Försäkringsbolag, finansbolag m.m.

När du som kund köper ett fordon eller lämnar in ett fordon på service eller reparation kan dina personuppgifter komma att överföras till ett försäkringbolag. För dessa uppgifter blir försäkringsbolaget personuppgiftsansvarig.

Om ett leasingavtal ingås kan vi komma att överföra personuppgifter till ett finansbolag. För betalning eller kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om den din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir leasingbolaget, betalningsförmedlaren eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.

Övriga mottagare

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Överföringar utanför EU

Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.

Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.

Vill du komma i kontakt med oss i frågor gällande personuppgifter, maila till info@unifleet.se

Hur bokar jag tid för återlämningstest?

När det blir dags att lämna tillbaka din leasingbil ska DEKRA genomföra ett Återlämningstest för att kolla konditionen på din bil. Kontakta DEKRAs Kundtjänst enligt nedan i god tid innan för att boka tid för återlämningstestet av bilen:

Telefon: +46 10 455 18 40, referera till ”Unifleet Återlämningstest i2i”
e-post: inspection.qm.se@dekra.com, SkrivUnifleet Återlämningstest i2i” i ämnesraden
Du kan inte boka direkt hos station eller Dekras hemsida. 

Observera att det är skillnad på kontrollbesiktning och Återlämningstest, denna text berör Återlämningstest i samband med att avtalet går ut och bilen ska lämnas tillbaka.

Hur får jag mina vinterhjul till bilen?

Om bilen levereras under vintersäsong kommer vi att skicka vinterhjulen till din återförsäljare så att bilen levereras med vinterhjulen på. Sommarhjulen transporterar du då till den däckdepå du valt i det formulär vi skickar till dig när du signerat leasingavtalet.

Om bilen levereras under sommarsäsongen kommer vinterhjulen att skickas direkt till den däckdepå du valt enligt ovan.

Hur fungerar er kundportal?

När du blir kund hos oss får du fri tillgång till en webbaserad kundportal. Här får du en total översikt över dina bilar, förare, kostnader, fakturor, utsläpp, med mera.

Här hittar du en presentation om Kundportalen.

Hur fungerar Unifleets app?

Unifleets applikation för förare är ett hjälpmedel som guidar föraren i bilinnehavet. Där finns information om kostnader på bilen, hur det går till vid service, eventuell skada, skifte av hjul mm.

Vidare innehåller den automatisk körjournal* där resor skapas i takt med att du kör. Genom enkel swipning justerar Du om resan är tjänst eller privat. Den har även fullt stöd för trängselskatter. Du behöver aldrig mer skriva ut dina trängselskattspassager, detta sköter appen.

*Förutsätter att en sk OBD-dosa är kopplad till diagnosuttaget i bilen. Dessa tillhandahålls av Unifleet.  Nedan finner ni Unifleets guide till appen.

Snabbguide_APP_200825

Hur gör jag vid skada?

Hos oss på Renault Business Lease är ditt företags bilar försäkrade av Fleet Försäkring, som är en del av If Skadeförsäkring. Alla skador måste anmälas för att försäkringen ska kunna nyttjas.

Vid skada, anmäld direkt till Fleet Försäkring:

Webb: www.fleetforsakring.se/skada
Telefon: 0770 – 110 225
Mail: fleetskador@if.se

Hur gör jag vid utlandskörning med min bil? – Grönt kort

Grönt Kort är ett bevis på att bilen är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Läs mer om vilka länder som ingår:
Resa utomlands med egen bil – Trafikförsäkringsföreningen (tff.se)

Grönt Kort är helt kostnadsfritt och du beställer det i nedan länk:

Beställ Grönt Kort, Fleet försäkring

Hur når jag försäkringsbolaget för generella funderingar?

I våra FAQ inom försäkringsfrågor finns svaren på de vanligaste funderingarna. Om inte svar på dina frågor finns där kan du kontakta Ifs support för Fleet-försäkringar genom följande kontaktuppgifter:

Telefon: 0770 110 224
Mail: fleetforsakring@if.se
Webbsida: fleetförsäkring.se/unifleet

Hur ofta ska bilen servas?

Olika bilar har olika serviceintervall. För exakt information, se bilens instruktionsbok/servicebok eller tekniska specifikationer. Om du behöver mer information om bilens serviceintervall kontakta din levererande återförsäljare.

Om du önskar hjälp med vart du skall vända dig för att utföra service så kontakta oss genom kontaktformuläret ovan på denna sida. 

Hur ser de fullständiga försäkringsvillkoren ut?

Du hittar de fullständiga försäkringsvillkoren hos If i länken nedan:

Fleet Försäkring – Försäkringsvillkor Bil – dec2020

Hur vet jag vad fordonskatten blir?

För att få reda på fordonsskatten så gå in på följande länk och slå in ditt registreringsnummer: https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb.

 

Ingår fordonsskatten i månadskostnaden?

Nej det gör den inte. Fordonskatten kommer vidarefaktureras när denna komma Unifleet tillhanda.

Ingår fordonsskatten i månadspriset?

Nej, fordonsskatt ingår inte i månadspriset utan är en kostnad Transportstyrelsen tar ut som sedan faktureras separat via oss.

Läs mer på Transportstyrelsen webbsida när skatten faktureras.

Jag har flyttat. Bör jag anmäla det till er?

Det går bra, det enklaste är dock att be bilansvarig ändra uppgifterna i webportalen.

Jag saknar leasingavgiften på fakturan?

Om kontraktet nyligen är startat kan det hända att vi endast fakturerat fleetpaketet. Detta beror i så fall på att vi inte ännu fått någon leasingfaktura från banken att vidarefakturera. Denna kommer då på nästa faktura.

 

 

Jag skulle vilja ha tillgång till Kundportalen, hur gör jag?

Om du är bilansvarig på företaget erbjuder vi inloggning till vår Kundportal. Vänligen kontakta oss på info@unifleet.se eller kontakta oss på vår chatt på hemsidan.

Jag vill ha ett avtal på en annan löptid och/eller körsträcka än vad som är valbart. Är det möjligt?

Ja, hör av dig till oss på info@unifleet.se så hjälper vi dig.

Kan jag förlänga mitt avtal?

Ja, om du beställt ny bil genom oss godkänner vi förlängning av ditt nuvarande avtal. Detta är villkoren för förlängningen:

 • Det krävs beställning av ny bil genom oss för att förlänga ditt nuvarande avtal.
 • Förlängningen kostar + 999 kr/mån, utöver din nuvarande månadskostnad.
 • Förlängningen gäller med samma körsträcka/år du har idag. Kör du mer än ditt avtal tillåter utgår en övermilskostnad vid återlämningen. Denna varierar mellan 12,5 – 26,5 kr/mil exkl. moms beroende på hur dyr din bil är (dyrare modell = dyrare övermilskostnad).
 • Förlängningen är på 12 månader. Om du får din nya bil tidigare än så kan du avsluta förlängningen kostnadsfritt. En månads uppsägningstid gäller

Vill du förlänga ditt avtal? Kontakta oss på info@unifleet.se eller 031 790 01 99.

Kan jag förtidslösa mitt operationella leasingavtal och vad kostar det i så fall?

Ja, du som kund kan förtidslösa ditt avtal efter 12 månader mot en avgift på 35% av återstående leasingavgifter och avgifter för fleetpaket.

Ex: Leasingavgiften är 4 000 kr och fleetpaketet är 1500 kr, ditt avtal löper på 36 månader. Du som kunde förtidslöser ditt avtal efter 18 månader och har då 18 månader kvar av kontraktet. Lösenkostnaden blir då 5500 x 18 x 0,35 = 34 650 kr exkl. moms.

Om du vill säga upp ditt avtal inom de 12 första månaderna tillkommer 100% i avgift för månad 1 – 12, och därefter 35% av resterande månadskostnader.

Ex: Leasingavgiften är 4 000 kr och fleetpaketet är 1500 kr, ditt avtal löper på 36 månader. Du som kund förtidslöser ditt avtal efter 7 månader och har då 29 månader kvar av kontraktet. Lösenkostnaden blir då (5500 x 5 mån) + (5500 x 24 mån x 0,35) = 73 700 kr exkl. moms.

Ladda tjänstebil hemma och få ersättning?

Ladda din tjänstebil hemma. Unifleet samarbetar med bland annat Circle K gällande återbetalning för den el du hemma laddat din tjänstebil med. Det hela är enkelt:

 • Koppla in laddkabeln i din bil och i din laddbox.
 • Använd ditt Circle K Företagskort eller laddbricka genom att blippa på den övre delen av laddboxen.
 • När du laddat klart blippar du återigen ditt Företagskort eller bricka. Alternativt avsluta laddningen genom din bil.
 • Circle K återbetalar dig för den del av laddningen som skett med Företagskortet. Circle K fakturerar sedan din arbetsgivare.

Återbetalningsunderlaget räknas ut via ditt elavtal, aktuella spotpriser och avgifter. Genom att starta och stoppa laddningen med Circle K Företagskort får Circle K data om tidpunkt samt antal förbrukade kWh per laddning.

Läs mer om hemmaladdning här

Kontakta oss på info@unifleet.se så hjälper vi dig komma igång!

Inlägget handlar om att ladda din tjänstebil hemma och få ersättning.

Vad är bra att veta inför återlämningen?

När du lämnar in bilen ska den vara tvättad utanpå samt städad inuti. Här är en checklista med vad som ska finnas med när du lämnar tillbaka bilen:

 • Samtliga nycklar och eventuella larmdosor
 • Bilens service- och instruktionsböcker
 • Sommar- och vinterdäck på originalfälgar
 • Reservhjul och/eller däckreparationssats/punkterings-kit
 • Eventuell utrustning som låshylsa till låsbara hjulbultar,dragkroksnyckel, insynsskydd etc.
 • Eventuell fjärrkontroll till värmare
 • Eventuell inkopplad enhet för elektronisk körjournal
 • Ta ut personliga ägodelar

Vad är det för självrisk vid skada?

Du hittar de senaste självriskerna hos If Fleet Försäkring

Vad är onormalt slitage och hur går återlämningen till?

Onormalt slitage

En bil som är använd har självklart ett slitage. Unifleet accepterar att bilen återlämnas utan extra kostnader med ett så kallat normalt slitage. Det slitage som bedöms onormalt kommer debiteras i samband med slutavräkningen av fordonet. En guideline för vad som anses vara normalt och onormalt slitage finner du här: Återlämningsguide

Test av bilen

Bedömningen av vad som anses vara onormalt slitage görs av oberoende leverantör som anvisats av Unifleet. Vi rekommenderar att kunden är med vid inspektionen. Test görs då i regel någon vecka innan återlämningen skall ske. Vart inspektionen skall ske får ni som kund information om i god tid innan återlämnandet.

Att tänka på inför återlämningen

Det är viktigt att alla lösa tillbehör till bilen såsom vinterhjul och extranyckel finns med vid återlämnandet. Om så inte är fallet kan ni debiteras för att detta saknas.

Se till att skador är åtgärdade innan återlämning om så är möjligt.

Anmäl skada till Försäkringsbolaget. Uppge skadenummer vid test om skadeanmälan är gjord.

Vad är övermilskostnaden?

Övermilskostnaden varierar från bil till bil pga. olika priser, värdeminskning, service-kostnader samt försäkringskostnader. Idag är lägsta övermilskostnaden 12,5 kr exkl. moms och högsta 26 kr exklusive moms.

Vad ingår i månadskostnaden för erbjudanden på renaultbusiness.se?

I erbjudandet ingår operationell leasingfinansiering med garanterat restvärde, service, försäkring inkl. hyrbilstillägg, en uppsättning vinterdäck, däckförvaring, däckskifte och administration.

Vad ingår i servicen?

Med service avses servicekostnader inom din avtalade körsträcka och enligt tillverkarens fastställda bestämmelser och serviceintervall. Servicen inkluderar löpande, planenligt, underhåll av fordonet som fastställt av fordonets tillverkare.

Delar utanför detta så som exempelvis (men inte begränsat till) förbrukningsmaterial och slitage så som t.ex. spolarvätska och bromsbelägg ingår inte.

Se mer vad som inte ingår i månadskostnaden under ”Vad ingår inte i månadskostnaden?”

Vad ingår inte i månadskostnaden?

Här nedan finner du exempel vad som inte ingår i månadskostnaden:

 • Underhållsmaterial så som t.ex. byte av glödlampor, oljor, torkarblad, säkringar eller påfyllning av spolarvätska.
 • Reparationer och/eller byte, om inget annat avtalat, så som bromsbelägg och bromsskivor.
 • Eventuella kostnader för självrisk i försäkringsärenden.
 • Drivmedel (inklusive el), tvätt, invändig och utvändig rekonditionering och vaxning.
 • Vägtrafikskatt, eventuella trängselavgifter, infrastrukturavgifter
 • Felparkeringsavgifter, böter och/eller andra skatter och avgifter hänförliga till Objektet eller brukandet av Objektet i Sverige och utomlands och andra liknade avgifter.
 • Onormalt slitage så som exempel märken, bucklor och/eller repor som når underliggande kaross, hål i interiör.

Vad innebär försäkringstilläget Stor Bilextra?

Stor Bilextra är en tilläggsförsäkring som ingår i månadskostnaden för alla nya avtal från och med 1 mars 2021 (såvida du som kund inte avtalat något annat).

Stor Bilextra ger dig du ersättning med 75 procent av hyrbilskostnaden och 100 procent av hyrbilskostnaden utomlands i upp till 60 dagar om bilen skadas och skadan kan ersättas genom försäkringen. Vid service eller garantiärenden ingår ej hyrbil.

Utöver detta behöver du inte betala någon självrisk vid kollision med djur och du betalar aldrig högre självrisk än 1 000 kronor om bilen blir utsatt för uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående. Dessutom slipper du betala självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin, som handläggs av oss, om du krockar utomlands och motparten är ett känt utlandsregistrerat fordon. ​Vid resa utomlands gäller Stor Bilextra under de första 60 dagarna av resan.

Vad innebär operationell leasing med garanterat restvärde?

Operationell leasing med garanterat restvärde innebär att restvärdet på bilen är garanterat inom ramen för den löptid och körsträcka som kontrakterats. Under förutsättning att bilen återlämnas inom ramen för normalt slitage och angiven körsträcka i avtalet kommer inga ytterligare kostnader att faktureras företaget. Ni som kund behöver således inte oroa er för bilens andrahandsvärde då detta är garanterat av laesinggivararen.

Var skall jag göra service på bilen?

Servicen skall generellt utföras av samma återförsäljare som levererade din bil. Alternativt ska service utföras av verkstad anvisad av Unifleet. Beroende på vilket bilmärke du har samt hur ditt avtal ser ut kan olika regler gälla.

Varför är beloppet på första faktura högre?

Första fakturan innefattar förutom första månadshyran, leasing av interimsperioden från det att bilen levereras till den första nästkommande månad.

Vårt bolag är nystartat, kan vi få finansiering ändå?

Om bolaget är nystartat och inget bokslut finns registrerat hos Bolagsverket så kräver banken en första förhöjd hyra på 10-20% och/eller en personlig borgen från en majoritetsägare. Om detta accepteras finns förutsättningar för att krediten beviljas.

Vart ska jag lämna tillbaka min bil?

Din bil ska generellt sett tillbaka till den återförsäljare där du hämtade bilen. Om det inte är möjligt, t.ex. pga. flytt, så kontakta oss på info@unifleet.se eller 031-790 01 99 så hänvisar vi dig till en återförsäljare där du kan lämna tillbaka bilen.

Vilka är Unifleet?

Renault Business Lease är ett samarbete med Unifleet AB samt Danske Bank. Därför står det Unifleet på exempelvis faktura och applikation.

Unifleet AB är ett leasingbolag med huvudkontor i Göteborg.

Vilka bolagsformer accepteras som kund hos Renault Business?

Vi accepterar bolagsformerna aktiebolag samt enskild firma.

Vilket försäkringsbolag använder ni?

Din bil genom Unifleet är försäkrad av If. Detta för att du ska få så professionell hjälp som möjligt, en seriös aktör med gedigen erfarenhet samt snabb och bra support.

För mer information om din försäkring eller göra skadeanmälan använd länken nedan:
If Fleetförsäkring